හොන්ඩා සිවික් 2006 ස්පෝට්ස්

1 year ago Matara, Sri Lanka Ad Views:418 Ad ID: 9012

Additional Details

  • Condition Used
  • BrandHonda

Description

😍අපේක්ෂිත මුදල-රු 3775000/=.
😍රැ-2800000/= ක් දක්වා ලිසිo පහසුකම් සලසා දිය හැකිය
😍වාහන හුවමාරු සලකා බැලේ .

☎️☎️❤️කව්දු-071-8034306.❤️☎️☎️.
☎️☎️❤️චතුර-076-7636703.❤️☎️☎️.

✔️හොන්ඩා සිවික් 2006
✔️159000 KM
✔️3න අයිතිකරු.
✔️ඔටෝ ගියර් 
✔️1800CC
✔️නිශ්පාදිත අවුරුද්ද -2006
✔️ලියාපදි0චිය-2006
✔️රිමෝට් කී
✔️ස්පෝටි කාර්.

😍වාහනය පරික්ශා කිරීමෙන් පසු මිල ගනන් සාකච්ඡා කල හැකිය .
😍පරික්ශා කිරීම

VTC කාර් සේල් .❤️❤️❤️
ගාලු පාර .
වල්ගම .
මාතර .

❤️ඇමතුම්📞📞📞 .
කවිදු -071-8034306❤️❤️
චතුර -076-7636703❤️❤️

KB-🚘🚘🚘🚘. HONDA CIVIC 2006

🔥🔥🔥EXPECTING PRICE- RS 3775000/= OR NEAREST. 🔥🔥🔥

☎️☎️☎️071-8034306-KAVINDU 
☎️☎️☎️076-7636703-CHATHURA

HONDA CIVIC 2006
AUTO
✔️TV/DVD/REVERSE CAMERA 
✔️159000KM
✔️3RD OWNERSHIP 
MUGEN RR BODYKIT
✔️J'S HIGH WING SPOILER .
✔️OZ ULTRA REGGERA 18" ALLOY WHEELS 
✔️FRONT LIP WITH DAMPERS.
✔️AFTER M HEAD LIGHTS.
✔️TYPE S FD1 WITH SUNROOF.
✔️DEFI METERS.
✔️SSCUS BUCKET SEATS.
✔️EXHAUST CONTROLLER.
✔️REAR VLAND TAIL LAMPS.
2006
REAR 3 HEAD REST
ORIGINAL BOOK WITH UP TO DATE CLEAR DOCUMENTS. 
LEASING FACILITY CAN BE ARRANGED WITHIN 1DAY- RS 2800000/=.

OPENING HOURS. 🎹🎹🎹
8.30AM--6.30PM.

CALL BETWEEN. ☎️☎️☎️
8.00AM--8.00PM

CAR CAN BE INSPECT AT

VTC CAR SALE. 🚘🚘🚘
GALLE RD. 
WALGAMA. 
MATARA.

(OPPOSITE OF PUBUDU MAWATHA )

CONTACT☎️☎️☎️

❤️CHATHURA-076-7636703 
FOR MORE DETAILS

❤️KAVINDU-071-8034306 
FOR MORE DETAILS.

▁ ▂ ▄VTC🚘🚘CAR 🚘🚘SALE 🇱🇰 ▄ ▂ ▁
2018 © All Rights Reserved
█║▌│█│║▌│█║█║▌│█│║▌│█║
Like  Comment Tag  Share

Location

9012