මිනුවන්ගොඩට අාසන්නව සුපිරි නිවසක් පර්චස් 18 කඩිනමින් වි

9 days ago Minuwangoda, Sri Lanka Ad Views:18 Ad ID: 10493

Additional Details

  • Bedrooms4
  • Bathrooms1
  • Land size18 perch

Description

පිරිසිදු නිරවුල් ඔප්පු කාමර 4 නිවස පර්චස් 18 ඉඩම මිනුවන්ගොඩ වටරවුමට 1 km පාසල් රොහල් සුපරි වෙලදසැල් අසලම අමතන්න 0773435890

Product Tags

Location

10493